مدیریت بنادر

مدیریت بنادر

بنادر لازمه ی حیات اقتصادی منطقه است. شرکت هرمزان دریا پیما با داشتن تجربه و تخصص در زمینه مطالعات امکان سنجی  تا نظارت بر اجرای ساخت و بهره برداری تمام مراحل پروژه ها و عملیات های بندری است. همچنین این شرکت دارای دانش عمیقی بر معادلات اقتصادی تاثیرگذار بر کلیه عملیات بندری و مدیریت بنادر است

شرکت هرمزان دریا پیما با داشتن ارتباط نزدیک با کارفرمایان و سرمایه گذاران این اطمینان را فراهم می کند که با رعایت نکات فنی، اقتصادی، ایمنی، اجتماعی و جنبه های زیست محیطی برنامه ای جامع در تمام زمینه های بندری اعم از ساخت تا عملیات تخلیه و بارگیری برنامه ای جامع ارایه نماید.

مزیت های شرکت هرمزان دریا پیما:

 شرکت هرمزان دریا پیما با پیاده سازی سیستم مدیریت ارزش و دارایی به وسیله نرم افزار تولیدی توسط همکاری دپارتمان IT و QM این شرکت تمام الزامات استاندارد ISO55000 را ارضا می کند.

خدمات شرکت هرمزان دریا پیما

شرکت هرمزان دریا پیما با دارار بودن گواهینامه بندر سازی و سازه های دریایی از سازمان برنامه و بودجه نهاد ریاست جمهوری و  با تکیه به تخصص و تعهد پرسنل مجرب خدمات زیر را ارایه می نماید:

تهیه طرح های توجیهی و مطالعات بازار بمنظور راه اندازی اسکله های خصوصی و  طراحی مفهومی  بنادر و سازه های دریایی

نظارت کارگاهی و عالیه بر فعالیت پیمانکاران اجرایی در بخش زیر ساخت های عمرانی بندر و پیمنکاران عملیاتی بندر

مطلعات ارزیابی زیست محیطی بنادر

مطالعات هیدرودینامیک، مورفولوژی و روسوب و مطالعات ناوبری

پیاده سازی نرم افزار مدیریت بنادر بر اساس فاکتور های بومی هر بندر

پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی بر اساس استانداردهای ISO55000 و PAS55 در سه حوزه مخابراتی، تجهیزات، تخلیه و بارگیری و شناور های خدماتی بندر بصورت مکانیزه

تهیه و تدوین طرح های عملیاتی بنادر

طرح جامع عملیاتی بندری و دریایی

طرح اقتضایی مبارزه با آلودگی

طرح مدیریت مواد زاید

طرح امنیتی ISPS

طرح جستجو و نجات دریایی