منشور اخلاقی

شرکت هرمزان دریاپیما

عهدنامه:

من به عنوان یکی از کارکنان شرکت هرمزان دریا پیما در پیشگاه خداوند متعال عهد میکنم کـه همـه روزه و در تمامی ساعات با ظاهری آراسته و در محیطـی مـنظم و در نهایـت نظـم و انـضباط و ادب واحترام با برخوردی نیک و پسندیده با مشتریان،  همکـاران و متخصصین دریایی تعامـل نمـوده، درکوتاهترین زمان ممکن امور محوله را در کمال صداقت و رعایت انصاف به انجـام برسـانم و درصورت برآورده نشدن نیاز ارباب رجوع توضیحات کافی برای روشـن شـدن ذهـن آن هـا ارائه نمایم و جهت رسیدن به اهداف متعالی شرکت هرمزان دریاپیما، جامعه دریایی و کشور عزیزم ، خـود را مقیـد بـه اجرای رسالت، اصول و منشور اخلاقی ذیل بدانم و بدان پایبند باشم.

 

منشور اخلاقی

ما کارمندان شرکت هرمزان دریا پیما به عنوان یکی از اعضای جامعه بزرگ دریایی ایران  بر خود واجب و ضروری میدانیم که :

- اخلاق مناسب را در خـصوص همکـاران، رقبای تجاری و ارباب رجوع رعایت کنیم، زیرا اخلاق مناسب گویای شخصیت اخلاقی شرکت است؛

- در حفظ نظم محیط کـار و نیـز خـود بکوشـیم؛ چـون نظـم و انـضباط گویـای شخصیت، ایمان و اعتقاد ما به خدمت صادقانه است؛

- با کمال خوشرویی از ارباب رجـوع اسـتقبال و پـس از انجـام دادن کـار او را بدرقـه نماییم؛ زیرا مشتریان و ارباب رجوع دلیل وجودی ما هستند؛

- به مدیران، ارباب رجوع و همکاران احترام بگذارم و تعلقات سازمانی خـود را پـرورش دهیم؛ زیرا این شرکت متعلق به ما و محل رشد و بالندگی ما است؛

- انجام دادن صحیح و سریع امور محوله را جـزء وظیفـه خـود بـدانم و از ایـن طریـق احترام و ادب خود را نسبت به وقت همکاران و ارباب رجوع و وقـت خـود نـشان دهیم؛

- در حفظ اطلاعات مشتریان کوشا و متعهد باشیم زیرا اطلاعات مشتریان جزو حریم شخصی آن ها محسوب می شود.

- در بحث ها و گفتگوها فقط با نگرش به صلاح سازمانی عقاید و پیشنهادهای خود را بیان نموده و بدون تعصب به نظرات و پیشنهادات دیگران گوش فرا دهم و سعی نماییم در راستای اخذ بهترین تصمیم در جلسات همکاری نمایم.

- در صورت بروز هر گونه رفتار نامناسب، از مشتریان و ارباب رجوع با کمال افتخار عذرخواهی نمایم؛

- به نظرات و پیشنهادهای مشتریان و ارباب رجوع مشتاقانه گوش دهم و از آن هـا در اصلاح نقایص و ارتقای خدمت رسانی استفاده نمایم؛

- جلوگیری از اسراف و تضییع اموال شرکت هرمزان دریاپیما را به عنوان یک اصل اخلاقی و اجتماعی بپذیرم و بدان عمل کنم؛

- در قبال اقشار مختلف جامعه، به خـصوص انجمن های دریایی، دریانوردان و نماینده دریایی دولت احـساس مسؤولیت نموده، خود را به خدمت رسانی به آنها ملزم بدانم؛ زیـرا مـن خـدمت بـه جامعه را خدمت به خود میدانم.